GUNDAM docks at TOKYO JAPAN

GUNDAM docks at TOKYO JAPAN