「SpeakBySinging: 歌声を話声に変換する話声合成システム」を発表した京都大学の阿曽慎平氏

「SpeakBySinging: 歌声を話声に変換する話声合成システム」を発表した京都大学の阿曽慎平氏