SDカードやUSBメモリ内の音楽ファイルも再生可能

SDカードやUSBメモリ内の音楽ファイルも再生可能