SH-01FやSHL23、302SHにはフルセグチューナを搭載

SH-01FやSHL23、302SHにはフルセグチューナを搭載