US-366の同軸デジタル入力とDVK-UDA01の同軸デジタル出力を接続

US-366の同軸デジタル入力とDVK-UDA01の同軸デジタル出力を接続