4K撮影する時は記録方式に「XAVC S 4K」を選択

4K撮影する時は記録方式に「XAVC S 4K」を選択