CV/GATE出力も備え、アナログシンセサイザとも接続できる

CV/GATE出力も備え、アナログシンセサイザとも接続できる