Samsungの8Kテレビは「Q HDR 8K」

Samsungの8Kテレビは「Q HDR 8K」