Pro EQで4kHz付近をブーストした場合。エンコード結果は15kHzも持ち上がっている

Pro EQで4kHz付近をブーストした場合。エンコード結果は15kHzも持ち上がっている