SAS101。3種類のスピーカーが選択可能となった

SAS101。3種類のスピーカーが選択可能となった