24型「RL2450H」(右)と21.5型「RL2240H」(左)

24型「RL2450H」(右)と21.5型「RL2240H」(左)