<FONT size=2>実機が展示されたNEX-FS700JK</FONT>

実機が展示されたNEX-FS700JK