LED部分制御=オフ。右側の暗部で黒浮きが確認できる

LED部分制御=オフ。右側の暗部で黒浮きが確認できる