左から9.2chの「SC-LX57」、7.2chの「SC-2023」

左から9.2chの「SC-LX57」、7.2chの「SC-2023」