X1000VとAS200Vの比較。実はX1000Vは一回り大きい

X1000VとAS200Vの比較。実はX1000Vは一回り大きい