「StationTV X」で番組表を表示したところ

「StationTV X」で番組表を表示したところ