8K SHV 120fps対応の展示機材。圧縮記録機材も大幅に小型化された

8K SHV 120fps対応の展示機材。圧縮記録機材も大幅に小型化された