GV-MVP/AZをノートPCに繋ぎ、地デジ放送視聴や番組録画ができる

GV-MVP/AZをノートPCに繋ぎ、地デジ放送視聴や番組録画ができる