LR独立ボリュームを装備。レベル設定後はボリュームガードで固定できる

LR独立ボリュームを装備。レベル設定後はボリュームガードで固定できる