DVI Visionで衛星の補足個数が確認できる

DVI Visionで衛星の補足個数が確認できる