YAMAHA C-5000(写真左)とM-5000(右)

YAMAHA C-5000(写真左)とM-5000(右)