「NEX-FS700J」と、インターフェイスユニット「HXR-IFR5」

「NEX-FS700J」と、インターフェイスユニット「HXR-IFR5」