Media Goの[ハイレゾオーディオ変換]設定。高音質FLACなどが選択できる

Media Goの[ハイレゾオーディオ変換]設定。高音質FLACなどが選択できる