BS11の目時剛社長(右)、二木啓孝編成局長(左)

BS11の目時剛社長(右)、二木啓孝編成局長(左)