TCXOは、44.1kHz系と48kHz系のそれぞれに、専用の発振子を搭載

TCXOは、44.1kHz系と48kHz系のそれぞれに、専用の発振子を搭載