HZ2000シリーズ(写真左が65型、右が55型)

HZ2000シリーズ(写真左が65型、右が55型)