7030シリーズ(写真左)と6030シリーズ(右)

7030シリーズ(写真左)と6030シリーズ(右)