「KS-1HQM」も、オーディオボードにインシュレータが付属する

「KS-1HQM」も、オーディオボードにインシュレータが付属する