THETA V(左)よりもTHETA Z1(右)のレンズ部が大きい

THETA V(左)よりもTHETA Z1(右)のレンズ部が大きい