THETA Z1の本体底面(右)。左はTHETA V

THETA Z1の本体底面(右)。左はTHETA V