「BeoVision Avant」。左が88型、右が55型

「BeoVision Avant」。左が88型、右が55型