EIZOの36.4型4K液晶「DuraVision FDH3601」

EIZOの36.4型4K液晶「DuraVision FDH3601」