V70Rは従来の斜め2方向(8K e-shift)、V80R/V90Rは上下左右4方向(8K e-shiftX)に画素を高速シフトさせることで8K解像度を生み出す。8K e-shiftXは、時計回りに右(A)→下(B)→左(C)→上(D)の順にシフト。映像回路はシフトの動きに同期し、ABCDの信号を出力する

V70Rは従来の斜め2方向(8K e-shift)、V80R/V90Rは上下左右4方向(8K e-shiftX)に画素を高速シフトさせることで8K解像度を生み出す。8K e-shiftXは、時計回りに右(A)→下(B)→左(C)→上(D)の順にシフト。映像回路はシフトの動きに同期し、ABCDの信号を出力する